Vilkår og betingelser

 

 

Priser/betaling
Prisen på oppholdet gjelder fra bekreftet innleveringsdag til og med bekreftet utleveringsdag.
Prisen regnes ut fra antall netter hunden har tilbrakt på hotellet, uavhengig av inn/utleveringstidspunkt.
Betaling for oppholdet skjer ved innlevering av hunden.
Opphold utover bekreftet/avtalt utleveringsdag betales ved utlevering av hunden.

Bestilling/avbestilling
Bestilling gjøres via telefon, mail eller via hjemmeside. Bestillingen vil ikke regnes som bindende før kunden mottar en skriftlig bekreftelse fra oss.

Dersom en bekreftet bestilling ikke blir benyttet vil kunden måtte betale oppholdet i sin helhet.


Endringer eller avbestillinger på bekreftet opphold må skje skriftlig. I høysesongen (alle skoleferier) må endringer/avbestillinger skje senest 14 dager før bekreftet ankomst. Dersom avbestillingen skjer senere enn 14 dager vil kunden kunne bli belastet for hele oppholdet.

Inn/utlevering
For å ha mest mulig ro blant hundene ber vi alle om å respektere inn- og utleveringstidene. Ved helt spesielle tilfeller kan vi avvike, men dette er kun etter nærmere avtale.


Vaksinasjon
Gyldig vaksinasjonspapirer (pass) må medbringes. Vaksinasjonen må være tatt senest 14 dager før oppholdets start, og ikke eldre enn 2 år.
Valper må ha grunnvaksinasjonen i orden.
Hunden må også være frisk, og fri for utøy.


Sykdom/veterinær
Dersom veterinæren konstaterer skade/sykdom avgjør veterinæren videre behandling. Kostnadene ved undersøkelse og behandling bæres av eieren. Dersom veterinæren forordner omfattende behandling skal eieren, i den grad det er mulig, kontaktes for innhenting av samtykke før behandling blir iverksatt.


Hotellets forpliktelser

Bjølsethagen hundehotell forplikter seg til å ta vare på hunden på best mulig måte, med forsvarlig fôring, stell, renhold og aktivitet, samt å sørge for undersøkelse hos veterinær ved mistanke om sykdom/skade. Vi forplikter oss også til å holde hotell og utearealer i god stand til enhver tid.


Ansvarsforhold
Hunden oppstalles på eiers ansvar. Hotellet svarer ikke for eventuell sykdom, skade eller død under oppholdet. Hotellet svarer heller ikke for forsikring av hundene under oppholdet.
Hotellet er kun ansvarlig for skade som beror på grov uaktsomhet fra Hotellets side.